Generelle vilkår

Nedenfor finner du aktuell informasjon som du kan ha nytte av når du henvender deg til oss.


Ting å være oppmerksom på når du sender varer med oss

Hvis ikke andre forutsetninger er kjent og det fremgår av tilbudet eller annen avtale om pris, gjelder følgende:

 • Som standard inngår i tilbudte priser levering med mottak og utpakking til sluttkunder innenfor MTABs linjenett. Til steder utenfor linjenettet leveres i samlasting og i henhold til avtale. Særskilte avgifter kan påløpe for avsidesliggende lokasjoner.
 • Alle priser er basert på normale leveringsforhold. Ved bæring i trapp utover det som er inkludert, kranløft, truckarbeid m.m. kan spesielle avgifter påløpe.
 • Arbeidstid som ikke ligger innenfor helgefrie hverdager 08.00–16.00, samt all eventuell ventetid utenfor vår påvirkning debiteres i tillegg.
 • Øyer uten fast broforbindelse inngår ikke i faste priser, og MTAB oppgir om ønskelig pris per tilfelle.
 • Aktuelt drivstofftillegg påløper på transporter utenfor lokal sone (se drivstofftillegg).
 • Bompenger påløper innenfor bomringer med SEK 40 per ordre. For øvrig reserverer MTAB seg mot avgifter, skatter m.m. utover vår kontroll.
 • Betalingsvilkår er 30 dager. Deretter påløper lovbestemt forsinkelsesrente.
 • Med mindre annet oppgis, er prisene oppgitt i SEK eksklusiv merverdiavgift
 • MTAB praktiserer ansvarsbestemmelsene i NSAB 2000, som blant annet begrenser MTABs ansvar og regulerer eventuelle skader i henhold til loven om innenriks veitransport. Oppdragsgiveren har ansvar for å opprettholde vareforsikring for transporter og mellomlagring. Du kan lese mer om NSAB 2000 her (åpnes i ny lenke)

Les mer her (åpnes i ny fane)

MTABs ansvarsforsikring ved service og installasjon beløper seg maksimalt til 10 millioner SEK per skade.

Transportprisen revideres hver måned med et særskilt drivstofftillegg. Nivået på drivstofftillegget bestemmes av den gjennomsnittlige prisen på diesel per måned. Vi benytter SCBs kontrollerte indekstall for diesel «K92SÅ0900» for å fastsette aktuelle drivstofftillegg.

MTAB justerer drivstofftillegget en gang i måneden, basert på indekstallet to måneder før gjeldende måned. For eksempel baseres drivstofftillegget for mai på indeksen for mars måned. Drivstofftilleggets prosentsatser og intervaller i tabellen justeres årlig.

Aktuelt drivstofftillegg:
2022-05: 20,57%
2022-04: 19,41%
2022-03: 17,59%
2022-02: 15,32%

MTAB Sverige AB kommer ikke til å dele noen personopplysninger med andre bedrifter eller tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre loven krever dette. Et annet unntak er når det er nødvendig for å kunne oppfylle en avtale eller utføre en tjeneste fra oss. Les mer om vår personvernerklæring her …

Gjenstandsforsikring er en forsikring du som kunde kan velge å tegne. MTAB tilbyr gjenstandsforsikring som dekker skader på fysisk gods. Forsikringsgiveren er Länsförsäkringar.

 • Gjenstandsforsikringen erstatter skader på eller tap av produkter som kan inntreffe under transport.
 • Erstatter skader uansett om de er forårsaket av MTAB eller ikke.
 • Erstatter skader opptil produktets fulle verdi.
 • Ingen egenandel.
 • Gjelder under hele transporten.

Les mer om gjenstandsforsikring (pdf)

MTAB har som transportør en transportansvarsforsikring i henhold til NSAB 2000. Denne dekker skader vi som transportører har skyld i, og gir erstatning etter forsendelsens vekt. Ved andre hendelser under transporten bør du som kunde tegne en gjenstandsforsikring – da er produktet ditt forsikret for eventuelle ytre omstendigheter og skader.

 • Transportansvarsforsikring inngår alltid ved transport.
 • For erstatning må en utredning vise at MTAB var skyld i skaden.
 • Transportansvarsforsikringen er i samsvar med bestemmelsene i NSAB 2000, med begrensning og unntak for § 6 avsnitt 2 og § 27 punkt 3, avsnitt 1
 • Generelt ligger erstatningsnivået ifølge loven på maks. 150 SEK per kg ved innenrikstransport. Erstatningen gjelder kun den delen av forsendelsen som er blitt skadet.
 • Avhengig av transportmåten kan NSAB henvise til gjeldende transportrettslige lover og konvensjoner for vei-, sjø- eller lufttransport. Et eksempel er CMR-konvensjonen, som regulerer grenseoverskridende veitransport innenfor Europa.

Les mer her (åpnes i ny fane)

La oss løse dine logistikkutfordringer

Kontakta oss